top of page

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., domiciliat a : Av. de Catalunya, 31 9è - A 43002 TARRAGONA, NIF J55561005, E-mail tango2.0e@tangodospuntocero.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P.

 

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatiu a les activitats de la nostra entitat que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça tango2.0e@tangodospuntocero.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a : Av. de Catalunya, 31 9è A 43002 TARRAGONA o a través del correu electrònic a tango2.0e@tangodospuntocero.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis, als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s’informa als usuaris del Lloc Web tangodospuntocero.com del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal, per això, amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., informa :

 

1-Titularitat dels Fitxers

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. amb domicili social a: Av. de Catalunya, 31 9è A 43002 TARRAGONA és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultats a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través del Lloc Web, s'incorporen al fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2121580473]

 

2-Recollida i Tractament

 

El fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] té com a principals característiques :

 

2.1-Finalitat

 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

 

a. Per al Fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web tangodospuntocero.com

 

b. Resoldre les qüestions formulades

 

c. i remetre'ls informació sobre les els nostres productes i serveis del portal titularitat de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P.

 

2.2-Encarregat de Tractament

 

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà

contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

 

2.3-Consentiment

 

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament

per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., trameti informació periòdica i informi sobre les ofertes i serveis que puguin ser del seu interès.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça tango2.0e@tangodospuntocero.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 

3-Mesures de Seguretat

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i

robatori de les mateixes.

 

La pàgina del nostre Lloc Web podria utilitzar “cookies”, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

 

a. La data i hora de l’última vegada que l'usuari va visitar el nostre Web.

b. El disseny de continguts que l'usuari va escollir a la seva primera visita al nostre Lloc Web.

c. Elements de seguretat que intervenen al control d'accés a les àrees restringides.

 

bottom of page