top of page

Avíso Legal

De conformitat amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., és el titular del portal Web tangodospuntocero.com, que actua exclusivament com a gestor dels continguts del present portal Web, domiciliat a : Av. de Catalunya, 31 9è A 43002 TARRAGONA, NIF J55561005, és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic

tango2.0e@tangodospuntocero.com

 

CONCEPTE D’USUARI

 

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present

Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al lloc web tangodospuntocero.com, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l'accés, o d’intentar fer un ús o o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web tangodospuntocero.com com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

 

També s'adverteix que els continguts d'aquest Lloc Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació de les nostres activitats, segons lo previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA

FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

 

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de fallada tècnica.

2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que, 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb

altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P..

 

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits a l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran

ser realitzats en virtut d'autorització expressa de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P..

 

3. Només està autoritzat per a l'ús privat el material documental elaborat per 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P.. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipula qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

 

4. Excepte per autorització expressa de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” tangodospuntocero.com.

 

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P., estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte per autorització expressa i per escrit de 2.0 COMUNICACIÓ, S.C.C.P..

bottom of page